ระบบลงทะเบียนวัคซีน
CRRU VACCINE REGISTER

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย